Artykuły
  • Register

Wiele rozmów, spotkań, okrągłych stołów oraz innych wydarzeń, poświęcono rozwojowi kultury w Łucku. Ale nie znając problemu, trudno go rozwiązać oraz tworzyć coś nowego. Jedna z łuckich organizacji społecznych postanowiła znaleźć to, czego brakuje Łucku w sensie kulturowym i co trzeba zrobić, aby ulepszyć sytuację w przyszłości. O szczegółach „Monitor Wołyński" rozmawiał z koordynatorem projektu Ołeną Chadżyogłową.

- Ołeno, proszę powiedzieć, kiedy wystartował projekt i jakie organizacje dołączyły się do jego realizacji?

- Organizacja „Art Efekt" wspólnie z Fundacją Charytatywną „Spiwdrużnist-Wołyń" oraz Departamentem Kultury Łuckiej Rady Miejskiej zaczęły mapowanie kultury. Projekt wystartował w maju 2012 roku i trwać będzie do lutego 2013 roku. W ciągu tych miesięcy mamy zamiar znaleźć słabe i mocne strony kultury Łucka i stworzyć podstawy dla opracowania strategii rozwoju kultury naszego miasta do 2025 roku.

- Co to znaczy – mapowanie kultury?

- Metodę mapowania kultury stosowano w UNESCO w celu ochrony różnorodności kulturowej, żeby oznaczyć materialne i niematerialne wartości w całym świecie. Następnie mapowanie kultury zaczęto stosować jako metodologię albo technologię dla identyfikacji, opisu, promowania oraz odnowienia zasobów kultury i wartości odpowiedniej miejscowości. Przede wszystkim odbywa się identyfikacja organizacji i osób, które są ważne dla kultury miasta, a także analiza wszystkich istniejących zasobów kultury. Następnie badane są zapotrzebowania mieszkańców i to, czy odpowiadają im propozycje instytucji kultury oraz wydarzenia. Badane są także więzi i współpraca między organizacjami i osobami, odwiedzanie imprez i instytucji. Potem określane są zadania na przyszłość i planowane następne kroki.

- W jaki sposób ta metoda może pomóc miastu w rozwijaniu kultury?

- Mapowanie kultury daje możliwość mieszkańcom inaczej popatrzeć na kulturę miasta i zrozumieć, jak oni traktują treść tego pojęcia. W taki sposób poprzez kulturę, w tym spuściznę narodową, sztukę współczesną, sztukę tradycyjną, religię, parki, rzeki i wiele innego, co jest ważne w pewnym mieście, kształtuje się nowa tożsamość miasta.

- Jak planujecie zrealizować projekt w obwodowym centrum Wołynia?

- Projekt mapowania kultury Łucka będzie realizowany w ciągu kilku etapów. Pierwszy – to psycholingwistyczny eksperyment. Chcemy się dowiedzieć, z czym łucczanie kojarzą wyrazy „kultura" lub „sztuka". Badanie zaczęło się w kwietniu i wciąż trwa. Mamy zamiar przeprowadzić badanie wśród 1 tys. łucczan w wieku od 12 do 85 lat. Sądzimy, że eksperyment pozwoli na zrozumienie tendencji oraz na postawienie hipotezy o stanie znajomości kultury i sztuki, pozwoli na wybór najlepszych metod dla dalszej pracy w projekcie.

- Co przewiduje drugi etap?

- Następny krok do mapy kultury, to debata społeczna na temat stanu kultury i kierunków jej rozwoju w naszym mieście. Chcemy zrozumieć, jakie jest zapotrzebowanie na kulturę w społeczeństwie i zastanowić się nad sposobami odpowiedzi na to zapotrzebowanie. Debata zacznie się w listopadzie b.r. Rozpocznie ona etap opracowania strategii rozwoju kultury Łucka do 2025 r. Chcemy, aby w debacie uczestniczyło szerokie grono osób: uczniowie, studenci, przedstawiciele mediów, władz, biznesu, organizacji pozarządowych, związków artystów. Kultura to artyści, menedżerowie, reklama, media, publiczność, inwestycje, studia, galerie, biblioteki, kawiarnie... To nie cała lista. Ważne jest, aby uświadomić więzi systemowe i zalety współpracy między branżami. Chcemy dojść do porozumienia między przedstawicielami różnych grup społecznych i złamać istniejące do tej pory stereotypy, takie jak „nie trzeba inwestować w kulturę", „bez sztuki da się żyć" itd.

- Organizacja „Art Efekt", którą reprezentujesz, ma analityczne podejście do kultury, czego wcześniej w Łucku nie było. Czego jej brakuje dla realizacji takiego projektu?

- W Łucku nie ma mediów, które zajmowałyby się wyłącznie problemami kultury. Chodzi o profesjonalne media z krytycznymi artykułami, przeglądami, anonsami itd. „Art Efekt" ma na celu założenie takiego wydania internetowego, które posiadałoby bazę danych o wszystkich działaczach w zakresie kultury (dane kontaktowe organizacji kulturalnych i artystów, studiów, sal koncertowych, muzeów, kawiarenek itd.) i informację o wydarzeniach artystycznych w mieście, analityczne artykuły o tendencjach rozwoju europejskiej kultury.

Czas „jakoś to będzie" mija. Rozwój miasta zależy od udziału społeczności i wszystkich, którzy tworzą kulturę w Łucku. Nasze miasto potrzebuje rozwoju wizji strategicznej. Tylko ona pomoże skutecznie zmienić stan kultury i życie w Łucku. Wzywamy wszystkich, aby się łączyli i działali! Nie boimy się wyzwań i jesteśmy gotowi do działania. Zapraszamy do współpracy wszystkich naszych zwolenników. Piszcie do nas: art.effect.lutsk@gmail.com.

Rozmawiała Oksana CYMBALUK

Informacja:

Tworzenie map kultury jest wspierane przez Europejską Fundację Kultury i Centrum Zarządzania Kulturą. Partnerem tej części projektu został Uniwersytet Wschodnioeuropejski im. Łesi Ukrainki, zwłaszcza Katedra Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Filologii Romano-Germańskiej, gdzie odbędzie się opracowanie i analiza wyników badań.