Artykuły
  • Register

PB114562

Kiedy przyjdą po ciebie – nikt nie będzie protestował...

Skończyły się wybory lokalne i większość regionalnych partyjnych liderów nie potrzebuje PR-u opartego na jednym z najbardziej skandalicznych problemów politycznej teraźniejszości – antynarodowym kodeksie podatkowym. Przedsiębiorcy pozostali sam na sam z tym problemem, a także z «dodatkowym obciążeniem emerytalnym».

Urzędnicy nie zrezygnowali ze swojego zamiaru drogi do końca i rozkradzenia pieniędzy MFW, a potem oddawania ich wycisnąwszy je z nas i naszych dzieci. Przy czym uchwalenie kodeksu podatkowego może stać się tylko początkiem, po którym będzie odbywać się umocnienie rządów autorytarnych, wskutek czego jutro będziemy wspominać, że wczoraj było lepiej.

Przykro, że razem z kodeksem podatkowym do Rady Najwyższej wniesiono projekty ustaw o pokojowych zebraniach, ograniczeniu działalności organizacji pozarządowych, o policji i rozszerzeniu jej  pełnomocnictw. Natomiast posłowie nie śpieszą się z uchwaleniem ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz antykorupcyjnych ustaw.

Istnieje wyraźna więź między klasą średnią, rozwojem małego i średniego biznesu, a także stabilnością demokratycznych procesów w kraju. W państwach rozwiniętych średnia klasa wynosi 60% społeczeństwa. To mały i średni biznes, pracownicy z wysokim wynagrodzeniem. Po 20% przypada na bardzo bogatych i biednych.

Według statystycznych danych na Ukrainie jest 5% bardzo bogatych, którzy w ciągu jakichś 10-15 lat stali się takimi w skutek nielegalnej prywatyzacji i ponownego podziału środków budżetowych. Do biednych i bardzo biednych zalicza się aż 80 %, a tylko 15% należy do średniej klasy. Wśród tych 15% w pierwszych szeregach jest świeżo upieczona urzędnicza burżuazja.

Dzięki wydanemu przez prezydenta jeszcze w 1998 roku dekretowi «O uproszczonym systemie opodatkowania i sprawozdawczości» przedsiębiorcy zaczęli wychodzić z cienia, co automatycznie doprowadziło do polepszenia sytuacji ekonomicznej na Ukrainie. Można z pewnością twierdzić, że kodeks podatkowy autorstwa rządu Azarowa doprowadzi do tego, że wielu przedsiębiorców pójdzie do urzędu pracy albo w «cień», wyrosną ceny, zmniejszą się wynagrodzenia.

Dzięki aktywizacji wspólnych działań organizacji pozarządowych małego i średniego biznesu kodeks podatkowy nie został tak szybko uchwalony, jak to było ostatnio z innymi projektami ustaw, które były potrzebne otoczeniu prezydenta. Liderem w tej działalności, inicjatorem i organizatorem najbardziej masowych akcji zostało Zgromadzenie Organizacji Pozarządowych Małego i Średniego Biznesu Ukrainy (OP MŚB).

Zgromadzenie OP MŚB powstało na początku bieżącego roku jako ogólnoukraińskie pozapartyjne zebranie organizacji pozarządowych, które mając już doświadczenie i praktykę obrony interesów przedsiębiorców, zbierały się dla zjednoczenia i koordynacji wysiłków w tym kierunku. Został stworzony system samoobrony i wzajemnej pomocy. Obecnie już około 150 organizacji pozarządowych od Łucka do Ługańska przyłączyło się do Zgromadzenia i dokonuje koordynacji swoich wspólnych działań.

Wśród nich są organizacje pozarządowe pomocy prawnej przedsiębiorcom, organizacje pozarządowe przewoźników i handlarzy na targowiskach itd. Więc można z pewnością twierdzić, że odbywa się rozbudowa obywatelskiego społeczeństwa Ukrainy jako niezbędnego czynnika przeciwdziałania tradycyjnej swawoli urzędników. Dzięki temu nasze państwo otrzymuje realną szansę konsekwentnego zbliżania się w swoim rozwoju do poziomu demokracji w państwach europejskich. Następny postęp możliwy jest tylko pod warunkiem, że w tym decydującym momencie i to nie tylko dla przedsiębiorców małego i średniego biznesu, ale także dla całego społeczeństwa, społeczeństwo to będzie potrafiło połączyć swe dotychczasowe wysiłki.

Przypomnijmy skrzydlate słowa z okresu II wojny światowej: «Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem komunistą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem związkowcem. Kiedy przyszli po katolików, byłem ewangelikiem i znowu nie protestowałem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było».

W celu aktywizacji społeczeństwa i zwrócenia uwagi na istniejące problemy w całym kraju – na wschodzie i na zachodzie, w obwodowych i rejonowych centrach – odbywały się akcje protestu z wymaganiami, które często przekraczały problematykę kodeksu podatkowego. Zwracam uwagę na to, że Zgromadzenie nie kieruje się interesami żadnej siły politycznej, nasze wysiłki są skierowane na utrzymanie  chociażby na minimalnym poziomie warunków dla prowadzenia biznesu i efektywnej pracy.

 

23. września pod Radą Najwyższą Ukrainy odbyła się pierwsza akcja protestu, która zebrała blisko 1,5 tysiąca uczestników. Wiec, który odbył się 4. listopada, zebrał pod Radą Najwyższą już dziesięć razy więcej uczestników ze wszystkich zakątków Ukrainy. Następnie naprzeciw Rady Najwyższej zostało postawione miasteczko namiotowe, żeby zwrócić uwagę na istniejące problemy. To był początek jeszcze większych akcji protestacyjnych. Już 16. listopada około 40 tysięcy przedsiębiorców z różnych obwodów zebrało się w Kijowie. Połowa z nich po krótkim wiecu na Majdanie Niezależności przeszła do Rady Najwyższej, gdzie odbył się główny wiec. Niedawne wydarzenia pokazały, że walki o swoje prawo na godne życie przedsiębiorcy nie tylko nie zamierzają skończyć, ale ciągle akumulują siły dla następnych działań mimo tego, że w rządzie i osobiście u premiera taka aktywizacja wywołuje nieprzyjemne emocje. Istnieją próby wniesienia rozłamu do szeregów protestantów przez marionetkowych liderów oraz nieistniejące organizacje pozarządowe, które biorą udział w różnych «porozumiewawczych radach» dla przeprowadzenia negocjacji z rządem w celu uchwalenia maksymalnie korzystnej dla MFW i Gabinetu Ministrów redakcji kodeksu podatkowego. Przy czym to wszystko odbywa się za milczącą zgodą większości parlamentarnej!

 

P.S.: W czasie zamykania numeru gazety na Majdanie Niezależności znajdowało się miasteczko namiotowe i trwał wiec protestacyjny, który rozpoczął się w poniedziaek 22 listopada. Wśród postulatów stawianych przez uczestników wiecu są zawetowanie uchwalonego przez Radę Najwyższą kodeksu podatkowego, rozwiązanie parlamentu i dymisja rządu. W przypadku niespełnienia wymogów, uczestnicy wiecu rozpoczną zbieranie podpisów za przeprowadzeniem przedterminowych wyborów prezydenckich. Na czwartek zaplanowane są wiece protestacyjne we wszystkich dużych miastach oraz w Kijowie na Majdanie Niezależności.

 

Konstantyn BAJCZUK,

członek rady koordynacyjnej

Zgromadzenia Organizacji Pozarządowych

Małego i Średniego Biznesu Ukrainy