Artykuły
  • Register

74d8012674a8a7f0e697c25c12847b91fb1a1660Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy, fundowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przeznaczone jest również dla młodych pracowników nauki w wieku do 35 lat z krajów byłego ZSRR na realizację staży krótkoterminowych (do 3 miesięcy) w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Zgłoszenia kandydatów na stypendium naukowe przyjmowane są bezpośrednio na uniwersytecie każdego roku, na kolejny rok akademicki, na odpowiednich formularzach – do 15 maja roku poprzedzającego dany rok akademicki.

Kwalifikację kandydatów na stypendia przeprowadza Komisja ds. współpracy z zagranicą i regionem oraz stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy, a decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje rektor.

O wynikach rekrutacji kandydaci na stypendium naukowe informowani są niezwłocznie po otrzymaniu decyzji rektora.

Na stronie internetowej UPWr można pobrać formularz, który musi wypełnić kandydat na staż naukowy:

http://www.up.wroc.pl/wspolpraca/17876/stypendia_im_profesora_stanislawa_tolpy.html

We wniosku trzeba podać tabelaryczny życiorys (CV) zawierający w szczególności dane dotyczące edukacji, przebiegu kariery naukowej, stypendiów / staży / szkoleń za granicą, projektów badawczych, w których uczestniczył kandydat, znajomości języka obcego. Należy także podać listę publikacji oraz informację o planowanym pobycie:

a/ nazwa katedry /instytutu, w której/którym kandydat zamierza odbyć staż naukowy;

b/ planowany czas pobytu (w miesiącach);

c/ planowany termin przyjazdu;

d/ zwięzły opis prowadzonych obecnie prac badawczych oraz uzasadnienie celowości odbycia stażu w wybranej katedrze/instytucie. Przy aplikowaniu o stypendium na staż powyżej 1 miesiąca wymagany jest program badawczy uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika katedry /instytutu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w której/którym kandydat zamierza odbyć staż naukowy.

Do wniosku należy dołączyć:

•          Zgodę instytucji zatrudniającej kandydata.

•          Opinię kierownika jednostki zatrudniającej kandydata.

•          Kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem).

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dział Współpracy z Zagranicą

ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

fax: (048) 713284849,

e-mail: halina.wilczynska@up.wroc.pl, dwz@up.wroc.pl

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1