Artykuły
  • Register

Na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki w dniach 3-4 kwietnia 2014 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Kultura polska w kontekście tekstu wołyńskiego».

Impreza została zainicjowana przez Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze i Katedrę Filologii Słowiańskiej WUN im. Łesi Ukrainki. Podczas konferencji omówiono rozwój współpracy między Wołyniem a Polską, sposoby popularyzacji działaczy kultur, stosowanie nowoczesnych technologii innowacyjnych w przygotowaniu wydań tematycznych.

Konferencję rozpoczęto minutą ciszy ku czci poległych na Majdanie. Następnie Dziekan Instytutu Filologii i Dziennikarstwa Jurij Gromyk powitał uczestników imprezy i wyraził swoją wizję współpracy polsko-ukraińskiej: «O powiązaniach literackich i kulturalnych między naszymi sąsiadującymi państwami można mówić długo. Wołyń jest wyraźnym przykładem potwierdzającym opinię, że to są nie tylko sąsiedzi, lecz też bracia, bliscy sobie mentalnie. Właśnie Polacy najbardziej stanowczo bronią i wspierają nasze prawa».

Na otwarciu konferencji byli obecni Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy, Konsul Krzysztof Sawicki, Dyrektor Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego Anatoli Syluk, Główny Kustosz Muzeum Natalia Puszkar. W konferencji naukowej wzięli udział naukowcy z Polski, Rosji i Ukrainy.

Luiza Olander, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej, jedna z inicjatorów i organizatorów tej imprezy, podzieliła się wrażeniami o konferencji i opowiedziała, jak powstał pomysł, żeby poświecić ją właśnie kulturze polskiej w kontekście tekstu wołyńskiego: «Latem do mnie zwrócił się pan Anatolij Syluk z propozycją, aby przeprowadzić wspólną konferencję. Pomysł był dobry. Dla mnie ważne było to, aby mogli wygłosić referaty nie tylko filolodzy, lecz też historycy i krajoznawcy. Nawiązywać kontakty z KUL-em pomagała mi pani Switłana Suchariewa, docent Katedry Języków Obcych Wydziału Stosunków Międzynarodowych. Bardzo cieszę się z tego, że naukowcy mogli się spotkać, praca w sekcjach przebiegała bardzo aktywnie, po nich była kontynuowana wymiana opinii. Jestem przekonana, że dzięki dyskusji zostało pogłębione zrozumienie relacji polsko-wołyńskich, ponieważ kultura polska jest wielką potęgą o pozycji humanistycznej i ta potęga może w dużym stopniu udzielić się też Wołynianom».

Tetiana REGESZUK