Artykuły
  • Register

74d8012674a8a7f0e697c25c12847b91fb1a1660Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr) ma do zaoferowania trzy miejsca na studia stacjonarne rozpoczynające się w roku akademickim 2014/2015 (na dowolnie wybrany przez kandydata kierunek studiów na UPWr), w ramach fundowanego Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy.

Informacja o możliwych do wyboru kierunkach studiów dostępna jest na stronie internetowej UPWr – www.up.wroc.pl.

Kandydat – obywatel kraju z terenu byłego ZSRR – powinien być wyróżniającym się w nauce uczniem, wykazać się pochodzeniem polskim i znajomością języka polskiego potwierdzoną przez Konsulat RP oraz mieć dobrą opinię organizacji polonijnej z rejonu zamieszkania. Stypendium im. Profesora Stanisława Tołpy przeznaczone jest na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia i jest przyznawane przez rektora UPWr co roku przez cały okres trwania studiów, pod warunkiem uzyskiwania przez stypendystę pozytywnych wyników w nauce.

Stypendium na rok akademicki 2014/2015 wynosi 900 zł miesięcznie. Koszty kształcenia stypendysty ponosi UPWr, natomiast koszty podróży z miejsca zamieszkania do Wrocławia i z powrotem, koszty ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu w Polsce ponosi stypendysta.

Wniosek o przyznanie stypendium (wzór wniosku można pobrać na stronie internetowej UPWr oraz tu) wraz z wymaganymi załącznikami prosimy przesłać na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dział Współpracy z Zagranicą

ul. Norwida 25/27,

50-375 Wrocław

fax: (+48) 71 328 48 49,

e-mail: dwz@up.wroc.pl

Termin składania wniosków - do 16 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia wniosków - do 5 lipca 2014 r.

Termin powiadomienia kandydata o wynikach rekrutacji - do 15 lipca 2014 r.