Artykuły
  • Register

шенгенKonsulat Generalny RP w Łucku wprowadził nowy sposób rejestracji wniosków wizowych dla niektórych grup. Rozmawiamy o tym, i nie tylko, z Panią Konsul Wydziału Ruchu Osobowego Konsulatu Generalnego RP w Łucku Beatą Brzywczy.

 

Pani Konsul, kogo dotyczy zmiana sposobu rejestracji wniosków wizowych?

 

Zmiana sposobu rejestracji wniosków wizowych poprzez stronę www.e-konsulat.gov.pl jest następstwem wdrożenia polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie obsługi procesu wizowego, na który to proces składa się outsourcing wizowy realizowany przez podmiot zewnętrzny i bezpośrednia obsługa klientów wizowych w Konsulacie. Jak już wcześniej informowałam, ok. 80-90% wszystkich wniosków wizowych rozpatrywanych w Konsulacie składanych jest za pośrednictwem punktów wizowych (outsourcing), pozostałe 10-20% klientów obsługiwanych jest bezpośrednio w Konsulacie. Proporcje takie ustalone zostały centralnie i ich stosowanie ma miejsce w codziennej praktyce polskich urzędów konsularnych na Ukrainie, ale nie tylko, bo obejmuje również inne państwa, w których Polska wprowadziła outsourcing wizowy. Do grupy klientów uprawnionych do złożenia wniosków wizowych bezpośrednio w Konsulacie, po dokonaniu uprzedniej rejestracji, należą pewne kategorie chronione prawem (m.in. posiadacze Karty Polaka, osoby aplikujące o wizy repatriacyjne i ich rodziny, współmałżonkowie obywateli polskich oraz obywateli innych państw – członków UE) lub korzystające z zasad kurtuazji. W ten sposób wydzielonych zostało 6 grup, w ramach których wnioski wizowe składać mogą osoby posiadające konkretny status (np. posiadacz Karty Polaka). Oprócz wymienionych powyżej 3 z 6 kategorii, pozostałe grupy to: członkowie organizacji polonijnych ubiegający się o wizy w związku z realizacją statutowych zadań organizacji, osoby uczestniczące w programach finansowanych przez polskie i UE instytucje publiczne oraz VIP.

 

Aby zapewnić codzienną możliwość rejestracji wniosków przez klientów reprezentujących powyższe grupy, dla każdej z nich ustalono dzienny limit wniosków, jakie w ramach danej kategorii Konsulat może przyjąć.

 

W przypadkach losowych i humanitarnych, przyjmujemy wnioski wizowe bez ich wcześniejszej rejestracji, bezpośrednio w Konsulacie.

 

Na czym polega zmiana sposobu rejestracji?

 

Sama zmiana, w stosunku do dotychczas obowiązującego modelu, jest niewielka i wymaga od osoby rejestrującej wniosek dokonania dodatkowo jednej czynności w postaci wybrania właściwej kategorii (jednej spośród 6 możliwych), w ramach której zostanie złożony wniosek. Po dokonaniu tej operacji klient przechodzi do zakładki pozwalającej na wybór daty złożenia wniosku, w której otrzymuje informacje, jakie terminy są dostępne. System pokazuje dostępne terminy, poczynając od najwcześniejszego. Po wyborze dogodnego dla siebie terminu na złożenie wniosku wizowego, system automatycznie przekierowuje osobę rejestrującą do wniosku wizowego, który należy wypełnić, a następnie zapisać, wydrukować i złożyć wniosek bezpośrednio w Konsulacie w terminie na nim określonym, a wcześniej wybranym przez aplikującego.

 

Kto należy do kategorii VIP-ów?

 

Kategorię, umownie nazwaną VIP, stanowią osoby korzystające z zasad kurtuazji dyplomatycznej. W grupie tej są więc przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz administracji w obwodach wołyńskim i rówieńskim, osoby stojące na czele struktur samorządowych, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa, a także deputowani, rektorzy uczelni wyższych i dziekani wydziałów, którzy współpracują z Konsulatem, redaktorzy środków masowego przekazu i dziennikarze współpracujący z Konsulatem lub polskimi instytucjami. Podobnie jak przedstawiciele pozarządowych organizacji współpracujących z podmiotami polskimi, czy duchowieństwa.

 

Kto może korzystać z kategorii «organizacja polonijna»?

 

Z kategorii „organizacja polonijna” korzystać mogą, z zasady, osoby będące członkami organizacji polonijnych, stąd też tak ważne jest dla nas posiadanie wiarygodnych danych, obrazujących członkostwo w poszczególnych organizacjach. Ponieważ organizacje polonijne prowadzą bardzo prężną działalność, tworząc, a potem patronując różnego rodzaju zespołom przy nich działającym, których misją jest popularyzacja kultury polskiej, dlatego też także członkom tych zespołów, choćby nie byli członkami samych organizacji, umożliwiamy (na zasadzie wyjątku) korzystanie z powyższej kategorii w przypadku zorganizowanych wyjazdów odbywających się na zaproszenie polskich podmiotów i z rekomendacji samych organizacji. Jednakże w stosunku do tej grupy osób z pewnością często będzie miała zastosowanie inna kategoria, w szczególności gdy wyjazd odbywa się na zaproszenie polskiego podmiotu sfery budżetowej.

 

Jaka opłata dotyczy dorosłych członków organizacji polonijnych lub uczniów sobotnio-niedziełnych szkół, udających się do Polski na zaproszenie polskich organizacji pozarządowych? Czy podmiot zapraszający musi nadal wystawiać na każdego członka grupy osobne zaproszenie?

 

W zakresie opłat konsularnych stosowane są przepisy umowy, jaką Wspólnota Europejska zawarła z Ukrainą w zakresie ułatwień wizowych. Zgodnie z jej postanowieniami nie pobiera się opłat konsularnych za rozpatrzenie wniosków osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych (art. 6 ust. 4 lit. h umowy), co oznacza, że bez względu na wiek, jak również podmiot zapraszający, każda osoba biorąca udział w przedsięwzięciu natury naukowej, artystycznej lub kulturalnej, nie ponosi opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego. Dodatkowo, bezpłatnie rozpatrywane są wnioski dzieci do 18. roku życia oraz dzieci poniżej 21. roku życia pozostających na utrzymaniu rodziców (art. 6 ust. 2 lit. n umowy).

 

Drugie pytanie dotyczy formy potwierdzania celu podróży, który wymagany jest na podstawie art. 4 ust. 1 tejże umowy. W przypadku działań o charakterze artystycznym lub kulturalnym, konieczne jest przedstawienie „pisemnego wniosku sporządzonego przez organizację przyjmującą uczestnika takich działań” (art. 4 ust. 1 lit. f umowy). Wniosek taki, zgodnie z ust. 2 art. 4 umowy, zawierać powinien dane osoby zapraszanej i dane podmiotu zapraszającego (ich zakres szczegółowo określa umowa). Oznacza to, że podmiot zapraszający może wystawić albo jedno wspólne zaproszenie dla wszystkich uczestników programu kulturalnego lub artystycznego, ze wskazaniem danych każdej z zapraszanych osób, o czym mówi art. 4 ust. 2, albo też wystawić pojedyncze zaproszenia dla każdego z uczestników, lecz też z podaniem pełnych danych osoby zapraszanej. Zakres wymaganych danych osób zapraszanych jest identyczny bez względu na formę zaproszenia (jedno wspólne lub kilka indywidualnych).

 

Pani Konsul, do redakcji «Monitora Wołyńskiego» często się zwracają osoby z typowymi „wizowymi” pytaniami. Oto niektóre z nich. Czy Polak, który przebywa na terenie Ukrainy, może zaprosić ukraińskiego obywatela bezpośrednio w Konsulacie RP? Jeżeli tak, jakie wymagania musi spełnić?

 

Wnioskodawcą w każdym przypadku jest cudzoziemiec, czasem reprezentowany przez rodzica lub opiekuna, którym może być obywatel polski. Od statusu osoby wnioskującej o udzielenie wizy zależy, czy może zarejestrować wniosek bezpośrednio w Konsulacie i tam go złożyć, czy też zobowiązana jest do złożenia wniosku w punkcie wizowym. Wspominałam o tym na początku naszej rozmowy. Odróżniam od sytuacji typowych przypadki losowe i humanitarne, gdy wniosek wizowy może być złożony bez wcześniejszej rejestracji.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących trybu złożenia wniosku przez cudzoziemców, którzy zamierzają ubiegać się o wizę na zaproszenie obywateli polskich proszę o kontaktowanie się z Konsulatem. Konsul dyżurny, po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem, będzie mógł udzielić informacji odnośnie trybu złożenia wniosku wizowego.

 

Co powinien wiedzieć obywatel Polski, który zaprasza Ukraińca? Do jakiego urzędu w Polsce musi pójść, żeby wystawić zaproszenie obywatelowi Ukrainy?

 

Jeżeli obywatel polski lub obywatel Ukrainy legalnie mieszkający w Polsce zaprasza do siebie swojego małżonka, dziecko, rodziców, dziadków lub wnuków wówczas sporządza jedynie wniosek, w którym podaje dane osoby zapraszanej (imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer paszportu) oraz określa cel i czas pobytu osoby zapraszanej w Polsce, jak również swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres). Wymóg taki tworzy art. 4 ust. 1 lit. j i ust. 2. Do wniosku wizowego członek rodziny obywatela polskiego jest jeszcze zobowiązany dołączyć kopie dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo lub powinowactwo (akt urodzenia, akt małżeństwa) oraz dokument potwierdzający fakt pobytu osoby zapraszającej na terytorium Polski (np. kopia ważnej karty pobytu obywatela Ukrainy lub kopia dowodu osobistego obywatela Polski).

 

Jeżeli osoba zapraszająca i zapraszana nie są ze sobą spokrewnione lub spowinowacone wówczas w przypadku, aby osoba zapraszana w celu odwiedzin mogła złożyć wniosek wizowy, powinna posiadać oryginał zaproszenia zarejestrowanego w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zapraszającej. Dokument ten określa charakter pobytu oraz jego długość.

 

Czy grupy uczniów szkół ukraińskich, zapraszane przez polskie organizacje pozabudżetowe, muszą korzystać z usług Centrum Wizowego? Czy mogą składać podania wizowe przez KG? Jakie ponoszą koszty?

 

Jeżeli podmiotem zapraszającym jest organizacja lub podmiot nie należący do sfery publicznej, a osoba zapraszana nie ma statusu pozwalającego jej na złożenie wniosku w Konsulacie, wniosek może złożyć w punkcie wizowym. Jak już wcześniej wspomniałam, wnioski dotyczące dzieci i młodzieży w wieku do 18. lat, a także do 21. roku życia, gdy pozostają na utrzymaniu opiekunów, rozpatruje się bezpłatnie. Centrum wizowe pobiera opłatę za swą usługę, która wynosi 19,50 euro (zgodnie z zawartą umową), a w przypadku uczniów szkół uczestniczących w programach wymiany – 12 euro. Obniżenie wysokości opłaty w stosunku do tej grupy osób, odbyło się w wyniku przeprowadzonych negocjacji z firmą świadczącą usługi outsourcingowe.

 

Ostatnio często się słyszy, że tylko łucki Konsulat ma jakieś «specjalne wymagania» wizowe.

 

Staramy się realizować politykę nakreśloną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie, wykorzystując dostępne nam instrumenty i procedury. Tak jak wspomniałam na początku rozmowy, obowiązujący system obsługi wizowej, w tym przyjęte proporcje wniosków przyjmowanych bezpośrednio w Konsulacie oraz kategorie osób mających prawo rejestracji wniosków w Konsulacie, jest modelowym rozwiązaniem.

 

 

 

Na zakończenie rozmowy chciałabym zaapelować zarówno do osób aplikujących, jak i do osób i instytucji publicznych zapraszających obywateli Ukrainy lub cudzoziemców mieszkających na terytorium Ukrainy do Polski, by dokumenty będące podstawą wyjazdu i ubiegania się o wizy, były przekazywane osobom zapraszanym odpowiednio wcześnie, by każda z nich mogła zarejestrować wniosek wizowy i złożyć go w terminie umożliwiającym otrzymanie wizy w normalnym trybie. Wnioski wizowe mogą być bowiem składane nawet na 3 miesiące przed planowaną datą wyjazdu. Przesyłanie zaproszeń lub potwierdzeń udziału w spotkaniach organizowanych przez publiczne podmioty w kraju na kilka dni przed terminem wyjazdu, czasem uniemożliwia zarejestrowanie wniosku w Konsulacie z powodu braku dostępnych terminów.

 

Rozmawiał Walenty WAKOLUK