Artykuły
  • Register

Program-stypendialny-dla-Mlodych-Naukowcow 201109PLver10-1dla kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji oraz z krajów Azji Środkowej i Kaukazu

Stypendia będą przeznaczone na pobyt naukowy na uniwersytetach polskich w okresie od września 2012 r. do lipca 2013 r.

I. KANDYDACI
1. Zainicjowany w roku 2003 „Program Stypendialny dla Młodych Naukowców" adresowany jest do kandydatów z: Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Rosji oraz z krajów Azji Środkowej i Kaukazu. W roku akademickim 2012 /13 będzie miała miejsce Jubileuszowa X edycja Programu.
2. Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już pewnymi osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w różnych dziedzinach życia naukowego i działalności społecznej.
3. Stypendia są przyznawane na realizację staży naukowych, mających charakter 1-rocznych indywidualnych studiów uzupełniających.
4. Każdy z zakwalifikowanych kandydatów może otrzymać stypendium jednorazowo na określony czas i bez możliwości przedłużenia na rok następny.
5. Czas trwania stażu wynosi 9 miesięcy, istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dodatkowy miesiąc, lipiec 2013 r., jeśli koordynator programu, w porozumieniu z tutorem, wystąpi o takie przedłużenie. Może to nastąpić jedynie w przypadku wypełnienia wszystkich naukowych warunków stypendium, w tym obrony pracy dyplomowej na ocenę co najmniej dobrą oraz udziału w programach naukowych odbywających się w tym czasie, zwłaszcza w Warsaw East European Conference. Ewentualne dodatkowe stypendium zakończy się 31 lipca 2013 r. Realizacja programu dla osób z wystarczającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 3 września 2012 r. Kursem Przygotowawczym, prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim, obejmującym wykłady ogólne oraz uzupełniający kurs języka polskiego. W wypadku stypendystów nie znających lub bardzo słabo znających język polski realizacja Programu zacznie się 30 lipca 2012 r. dodatkowym Kursem Językowym. W takim przypadku stypendium trwać może łącznie 12 miesięcy. Realizacja stypendium (studiów), już w przydzielonych uczelniach – rozpocznie się od 1 października 2012 r. i zakończy się 30 czerwca 2013 r.
6. Właściwe konsulaty RP będą przyznawać osobom, które otrzymały stypendium wizy na okres od 3 września 2012 r. do 31 lipca 2013 r.
7. Wysokość stypendium wynosi 1350 złotych. Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie stypendyści pokrywają we własnym zakresie.
8. Miejsce składania aplikacji – właściwa terytorialnie Ambasada RP.
9. Termin składania aplikacji upływa 1 marca 2012 r.
10. Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie „Stypendia dla Młodych Naukowców”) do właściwych terytorialnie placówek dyplomatycznych RP.

II. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Ukończone pełne studia wyższe (4- lub 5-letnie, kończące się obroną pracy licencjackiej, dyplomowej, lub magisterskiej) na kierunkach humanistycznych: historii, stosunkach międzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie, psychologii społecznej, administracji i zarządzaniu oraz prawie.
2. Wiek kandydatów - do 35 lat.
3. Ogólna orientacja w polskiej problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu od XIX do XX wieku,
4. Znajomość języka polskiego, gwarantująca rozumienie wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu.
5. W wyjątkowych wypadkach możliwe będzie zakwalifikowanie osób nie znających języka polskiego. Stypendyści tacy będą jednak zobowiązani do samodzielnej nauki języka po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu oraz odbędą dodatkowy intensywny kurs języka polskiego (zob. I-5).

III. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Kopia dyplomu ukończenia pełnych studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami magisterskimi lub urzędowe poświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich lub pracy etatowej.
2. Kwestionariusz kandydata.
3. Zwięzły list motywacyjny ze wskazaniem wybranego kierunku studiów.
4. Projekt pracy badawczej.
5. Curriculum vitae w języku polskim lub angielskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń, wraz z fotografią w wersji tradycyjnej, bądź elektronicznej.
6. Rekomendacja min. 1 autorytetu naukowego ogólnie z dziedziny specjalizacji kandydata lub z dziedziny, której szczegółowo dotyczy plan pobytu na stypendium.
7. Lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych.
8. Świadectwa potwierdzające znajomość języka polskiego lub angielskiego.
9. Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury.

IV. TRYB KWALIFIKACJI
1. Termin składania aplikacji upływa 1 marca 2012 r.
2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:
a) I etap obejmuje kwalifikację, przeprowadzoną w oparciu o nadesłane dokumenty przez komisję w Warszawie - osoby zaakceptowane do dalszych etapów zostaną wyznaczone do 1 kwietnia 2012 r.
b) II etap kwalifikacji polega na przesłuchaniu kandydatów przez wyjazdowe Komisje Kwalifikacyjne w okresie 1 maja - 31 maja 2012 r. (szczegółowe terminy zostaną ustalone po zakończeniu I etapu).
3.Przesłuchania kandydatów przez Komisje Kwalifikacyjne odbywają się:
a) dla obywateli Federacji Rosyjskiej w Ambasadzie RP w Moskwie,
b) dla obywateli Ukrainy w Ambasadzie RP w Kijowie oraz w Konsulacie Generalnym we Lwowie,
c) dla obywateli Białorusi w Ambasadzie RP w Mińsku,
d) dla obywateli krajów Zakaukazia w ambasadzach w Tbilisi, Erewaniu i Baku,
e) dla obywateli krajów Azji Środkowej w 1-2 placówkach w tym regionie.
4. O szczegółowym terminie przesłuchań kandydaci zostaną powiadomieni przez placówki dyplomatyczne RP.
5. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez odpowiednie placówki dyplomatyczne RP w terminie najpóźniej do 30 czerwca 2012 r.
6. O przydziale do konkretnego uniwersytetu w Polsce stypendyści i placówki dyplomatyczne RP zostaną powiadomieni przez Studium Europy Wschodniej UW – koordynatora Programu, najpóźniej do 15 lipca 2012 r.

V. OBSŁUGA ORGANIZACYJNA I INNE WARUNKI REALIZACJI STYPENDIUM
1. Stypendia są realizowane na warunkach ogólnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 190, poz.1406).
2. Realizację stypendiów zapewnia Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.
3. Studium Europy Wschodniej zapewni koordynację akademicką w ciągu trwania Stypendium i przydzieli stypendystów do uczelni w Polsce.
4. Uczelnie, do których skierowano stypendystów wyznaczą opiekunów naukowych (tutorów), którzy podejmą się opieki naukowej nad stypendystami oraz będą promotorami ich prac dyplomowych. Studium Europy Wschodniej powiadomi poszczególnych stypendystów o przydzielonej uczelni i osobie tutora.
5. Absolwenci będą mogli wziąć udział w II etapie Programu - zaocznych studiach doktoranckich.
6. Koszty podróży do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.
7. Stypendyści są zobowiązani posiadać polisę ubezpieczeniową na koszty leczenia, obejmującą okres pobytu na stypendium - wykupioną w swoim kraju, bądź w Polsce (jej koszt wynosi około 45,- PLN miesięcznie).
8. Do obowiązków stypendysty należy:
a) ustalenie z wyznaczonym przez uczelnię Opiekunem naukowym rocznego programu pobytu.
b) ustalenie z tutorem zakresu i tematu pracy dyplomowej.
c) ustalenie z tutorem tematów 2 referatów (części pracy dyplomowej), wygłaszanych w styczniu i maju 2013 r.
d) odbycie oraz zaliczenie minimum 7 zajęć akademickich tygodniowo (seminariów, wykładów etc.), zgodnych z tematyką pobytu, w tym obowiązkowo zajęć prowadzonych przez tutora i, jeśli to możliwe, zajęć metodologicznych z zakresu specjalizacji stypendysty.
e) udział w zajęciach dodatkowych z języka polskiego, jeśli dana uczelnia stworzy bezpłatnie taką możliwość i zaliczenie tych zajęć.
f) stały kontakt z tutorem w ramach cotygodniowych 1-godzinnych konsultacji.
g) przygotowanie pracy dyplomowej o objętości min. 50 str., opatrzonej właściwym aparatem naukowym, napisanej w języku polskim.
h) obrona (prezentacja) pracy dyplomowej najpóźniej do 24 czerwca 2013 r.
9.W przypadku niewywiązywania się stypendysty z ww. obowiązków, a także w przypadku łamania prawa RP, przepisów uczelni, bądź też ogólnych zasad współżycia społecznego, stypendium może zostać wstrzymane.
10. Wręczenie dyplomów ukończenia „Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców" odbędzie się w Warszawie, w ostatnim tygodniu czerwca 2013 r.
11. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP dążyć będzie do tego, aby umożliwiać lub wspomagać wzajemne kontakty i spotkania Absolwentów „Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców". Pierwszy z takich zjazdów Absolwentów odbył się już w październiku 2008 r. w Warszawie. Drugi planowany jest po X-tej, Jubileuszowej edycji Programu.

Если бы ты "Игры готовим еду с винкс"не любил его, "Песни скачать stronger"то никогда не научился "Скачать любовно фантастический роман"бы такой прекрасной технике удара.

РОБИНЗОНАДА "Учебник русский язык 5 класс скачать"НОВОРОЖДЕННЫХ Мы "Скачать ключ для avast internet security"слушали потрясенные, едва дыша.

Но сейчас ничто "Скачать православную аудиокнигу"не указывало "Скачать решебник по геометрии 10 11 класса погорелов"на такое восстание.

Я и "Скачать песни крек"сам не знал, что подумать "Скачать табель учет рабочего времени т 12"об отступничестве Оцеолы.

Наша гордость "Скачать все альбомы kla$1"требует удовлетворения.

Нет, ребята, эти только для унтер-офицеров.

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1