Konkursy
  • Register

Miedzywojenny Wolyn

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku wspólnie z redakcją «Monitora Wołyńskiego» ogłaszają konkurs na pracę naukową, popularnonaukową lub publikację prasową na temat «Międzywojenny Wołyń».

 

 

Regulamin Konkursu:

I. Organizator:
Organizatorami konkursu są Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku i redakcja «Monitora Wołyńskiego».

 

II. Przedmiot konkursu:
1. Konkurs nawiązuje do obchodzonej w zeszłym roku 125. rocznicy urodzin wojewody wołyńskiego Henryka Józewskiego. Organizowany jest w dwóch kategoriach. Przedmiotem pierwszej z nich są prace naukowe i popularnonaukowe na temat historii międzywojennego Wołynia. Druga kategoria obejmuje przygotowane i opublikowane w mediach materiały na ten sam temat.


2. Konkurs obejmuje prace napisane lub opublikowane w 2017 i 2018 r.

 

III. Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszone prace musza być napisane w języku ukraińskim lub polskim.


2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby.


3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

IV. Zgłaszanie pracy konkursowej:
1. Autor uczestniczący w konkursie przesyła:


a) jeden egzemplarz pracy w formie wydruku oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do pracy na adres redakcji: «Monitor Wołyński», вул. Крилова, 5/7, м. Луцьк 43025 z dopiskiem na kopercie «Konkurs Międzywojenny Wołyń»;


b) jeden egzemplarz pracy w formie pliku .doc, .docx, .pdf na adres mailowy: monitorpress.info@gmail.com

W nazwie pliku należy podać nazwisko i imię autora łacińskimi literami według wzoru: Nazwisko_Imię.


Korespondencja powinna zawierać:
- imię i nazwisko;
- numer telefonu kontaktowego;
- temat wiadomości e-mail: Konkurs Międzywojenny Wołyń;
- w mailu należy podać kategorię konkursu, do której zgłaszana jest praca.


c) Uwaga: w przypadku materiału opublikowanego w mediach w mailu należy podać link do materiału, a wydrukowany egzemplarz publikacji przesłać na adres redakcji podanym w punkcie a.


2. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

 

V. Termin składania prac:
1. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 20 maja 2018 r.


2. Prace konkursowe, które nie spełniają wymagań zawartych w Regulaminie Konkursu lub zostały nadesłane po terminie, nie będą podlegały ocenie.

 

VI. Komisja Konkursowa:
Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa w składzie:
- Prof. Mykoła Kuczerepa – przewodniczący;
- Oleksandr Kotys;
- Julia Wasejko;
- Walenty Wakoluk;
- Marek Zapór.

 

VII. Nagrody konkursowe:
1. W konkursie przewidziane są nagrody główne za zajęcie I miejsca w każdej kategorii oraz dyplomy dla pozostałych uczestników.


2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej (www.monitor-press.com) oraz w drukowanym wydaniu «Monitora Wołyńskiego».

 

CZYTAJ TAKŻE:

ROZPOCZĘŁA SIĘ II EDYCJA KONKURSU «ŚLADAMI POLAKÓW W…»

OGŁOSZONO KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POŚWIĘCONY STANISŁAWOWI MONIUSZCE

 

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

VolynMedia

 

cz

 

tittle

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1