Konkursy
  • Register

Kirkland 2017

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji i Ukrainy na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2018–2019.

 

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.


Oferta Programu to 2 semestry studiów w jednym z 5 polskich ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Lublin) oraz co najmniej 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych lub prywatnych.


Do składania wniosków zapraszamy kandydatów zdecydowanych po zakończeniu stypendium wrócić do swojego kraju, by wdrażać tam przygotowany w ramach stypendium projekt i zdobytą wiedzę.

 

DZIEDZINY:
- ekonomia i zarządzanie;
- zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia;
- administracja publiczna (rządowa i samorządowa);
- prawo;
- nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia);
- nauki polityczne i stosunki międzynarodowe;
- polityka rozwojowa i pomoc humanitarna.

 

Praca dyplomowa pisana w ramach stypendium może mieć charakter naukowy lub praktyczny.

 

CZYTAJ TAKŻE: TRWA NABÓR NA PROGRAM STYPENDIALNY RZĄDU RP DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

 

WARUNKI FINANSOWE:
1. Stypendium w wysokości 1800 PLN miesięcznie (przez 9 miesięcy).
2. Bezpłatny dostęp do zajęć uniwersyteckich.

 

Ponadto Administrator Programu zapewnia (w łącznej kwocie ok. 4200 zł miesięcznie):
- zakwaterowanie w Polsce przez okres 9 miesięcy;
- ubezpieczenie KL, OC i medycznego w prywatnej służbie zdrowia;
- podróż do Polski i podróż powrotną (według ustalonych limitów);
- opłaty za korzystanie z komunikacji miejskiej;
- opłaty wizowe;
- zakup materiałów i pomocy naukowych;
- udział w programie orientacyjnym oraz zjazdach warsztatowo-integracyjnych stypendystów;
- kursu języka polskiego (w okresie październik-czerwiec).

 

PROGRAM STYPENDIUM:
- kurs przygotowawczo-informacyjny (2 połowa września 2018 r.) informacyjny (8-10 dni, 2 połowa września 2018 r.);
- zajęcia akademickie (dwa semestry) na jednej z uczelni w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu lub Lublinie;
- przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych na koniec każdego semestru;
- 3–4 zjazdy integracyjno-warsztatowe stypendystów;
- staż zawodowy (2-4 tygodnie);
- szkolenia rozwojowe oraz kurs języka polskiego (2 semestry);
- uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2018 r.).

 

KANDYDACI:
W roku akademickim 2018/2019 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:
- urzędnicy państwowi i samorządowi;
- prawnicy;
- przedsiębiorcy;
- kadra zarządzająca w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, ochronie środowiska, służbie zdrowia;
- liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej;
- nauczyciele akademiccy;
- dziennikarze.

 

CZYTAJ TAKŻE: STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁOSIŁ NABÓR NA STYPENDIA WSCHODNIE

 

KRYTERIA FORMALNE:
- obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda);
- wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra);
- wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat);
- doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata;
- przynajmniej 2 lata przerwy od udziału w poprzednim, dłuższym niż 6 miesięcy stypendium zagranicznym;
- studia w ramach Programu Kirklanda są realizowane w języku polskim albo angielskim (studia w języku angielskim nie są możliwe dla kandydatów z Białorusi i Ukrainy), przy czym jedynie w języku polskim możliwe jest pełne korzystanie z oferty edukacyjnej na polskich uczelniach oraz wykorzystanie stażu zawodowego oferowanego w Programie.


Kandydaci z Białorusi i Ukrainy oraz pozostali planujący studia w języku polskim, w momencie rozpoczęcia stypendium muszą wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z zajęć akademickich i umożliwiającym napisanie pracy dyplomowej (B2). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wskazana jest znajomość jęz. polskiego co najmniej na poziomie B1. Kandydaci, którzy przejdą kwalifikację pod względem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator Programu zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.)


Kandydaci z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu i Rosji, planujący studia w języku angielskim są zobowiązani do wskazania konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku w wymienionych powyżej pięciu ośrodkach akademickich. Osoby te obowiązuje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2 oraz podstawowa znajomość języka polskiego - A1. Kandydaci, którzy przejdą kwalifikację pod względem merytorycznym, ale w niewystarczającym stopniu będą znali język polski mają możliwość dalszej nauki języka (Administrator zapewnia materiały do nauki) i zdania egzaminu językowego organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.)

 

PREFERENCJE:
Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce
Kandydaci wybierający studia po polsku

 

REKRUTACJA:
Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:
I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 30.03-30.04.2018).

 

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną do końca marca 2018 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w czerwcu 2018 r. Kandydaci, którzy zostaną wybrani do udziału w Programie pod warunkiem poprawy znajomości języka polskiego będą mieli możliwość zdania egzaminu językowego w polskich placówkach dyplomatycznych zagranicą organizowanego na przełomie lipca i sierpnia 2018 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Formularz zgłoszeniowy wypełniony on-line:
- ankieta danych personalnych
- uzasadnienie chęci wzięcia udziału w Programie; projekt pobytu zawierający zarys pracy, która miałaby powstać w wyniku stypendium oraz propozycje dotyczące realizacji stypendium i plany wykorzystania zdobytej w Polsce wiedzy (4000-6000 znaków ze spacjami).
2. Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub/i społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

 

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub poprzez korespondencję elektroniczną z pracownikami Programu.
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.


Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.


Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać e-mailem na adres: kirkland@kirkland.edu.pl

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:
Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa: 1 marca 2018 r.


Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

KONTAKT:
Fundacja Liderzy Przemian
www.leadersofchange.pl

 

Program Kirklanda
Al. Jerozolimskie 133 lok. 56,
02-304 Warszawa
E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl
www.kirkland.edu.pl


Źródło: www.kirkland.edu.pl

FB

Biblioteka MW

Jency wrzesnia 1939 foto 240 2

dzien

Informacja

logoGranica

 

 

Konkursy, festiwale, wydarzenia

gaude2017

 

Partnerzy

 

LOGO MonitorInfo mini

 

PastedGraphic-1 

 

VolynMedia

 

cz

 

tittle

Reklama

 

po polsku po polsce 1

 

SC Corporate Services Sp 1